วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กลยุทธ์การวางแผนการตลาดในโลกยุคดิจิทัล

วิทยากรเรื่อง 

กลยุทธ์การวางแผนการตลาด ในโลกยุคดิจิทัล

จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
The Thai Institute of Banking and Finance Association (TIBFA)

ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท24 
วันที่ 18 มี.ค.2560 

วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
www.TrainingThai.info