วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาพการฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม (Team Work) ณ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท เชียงใหม่

บรรยากาศการฝึกอบรม
การทำงานเป็นทีม (Team Work)
บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด
ที่ภูอิงฟ้ารีสอร์ท เชียงใหม่
24 December 2011