วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หลักสูตรที่ให้การฝึกอบรม และ ปรึกษาธุรกิจ

M training and consulting

ให้การฝึกอบรมบุคคล และองค์กร ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
(Training Services)

เกี่ยวกับธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาด การขาย ได้แก่
 -  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
 -  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเชิงลึก (Advanced Business Negotiation)
 -  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจสำหรับงานวิศวกรรม
        (Business Negotiation for Engineering Work)
 -  กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
 -  การจัดทำแผนธุรกิจ (Effective Business Plan)
 -  พื้นฐานธุรกิจ ... อยากรวยต้องรู้ (Basic Business Concept)
 -  ศิลปะการขาย (Art of Selling)
 -  การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการขาย (Motivation for Sales)
 -  การทำงานเป็นทีม และ การจัดการความขัดแย้ง
        (Team work and Conflict Management)
 -  การพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ โดยใช้ความคิดเชิงบวก
         (Develop Maximum Potential with Positive Thinking)
 -  การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 
เกี่ยวกับศิลปะการพูด การนำเสนอ และ บุคลิกภาพ ได้แก่ 
 -  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking)
 -  การเป็นวิทยากร (Train the Trainer)
 -  เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Technique)
 -  การพูดจูงใจสำหรับผู้นำ (Convincing Techniques for Leadership)
 -  บุคลิกภาพที่ดีสู่บริการที่น่าประทับใจ (Good Personality and Services)

เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต อีคอมเมิร์ช การตลาดออนไลน์ ได้แก่
 -  ความรู้พื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
        (Introduction to Internet and eCommerce)
 -  กลยุทธ์การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce and eMarketing Strategies)
 -  การตลาดโซเชียลมีเดียร์ (Social Media Marketing)
 -  การทำ Website และ การสร้าง Web Blog (Website and Web Blog Creation)
 -  การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

 ติดต่อวิทยากร ที่ 0817168711  email: mingbiz@gmail.com

* หมายเหตุกรุณาตรวจสอบหมายกำหนดการวิทยากร โดยติดต่อล่วงหน้าประมาณ 10 วันขึ้นไป ก่อนวันฝึกอบรม 

=========================================================
ประเภทของการฝึกอบรม

Public Training
     ให้การฝึกอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไปจากหลากหลายองค์กร จัดเป็นระยะๆ ตามกำหนดการ 
โดยบริษัทฝึกอบรมต่างๆ

Inhouse Training / Corporate Training
     ให้การฝึกอบรม ที่บริษัท หรือ องค์กร ของท่านเป็นกลุ่ม สามารถไปทั่วประเทศไทย

Personal Training or Small Group Training **
     สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมส่วนตัว หรือ กลุ่มเล็ก สามารถนัดหมายเวลาโดยตรงได้ 
     ที่โทร 0817168711  email : mingbiz@gmail.com

สถานที่ฝึกอบรม Public Training

     เชียงใหม่ (เริ่มที่ผู้เรียน 1-20 คน)
     สถานที่อบรม : M training & consulting 
                            ชั้น 3 สไมล์พลัส เด็นทัลแคร์  โครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค 
                            114/28 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

     กรุงเทพฯ (เริ่มที่ผู้เรียน 5-50 คน)
     สถานที่อบรม : โรงแรม ออลซีซั่น โกลด์ออร์คิด 375 ถ.วิภาวดี-รังสิต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ: การอบรม Internet, Website, Blog, Social Media กรุณานำ Computer Notebook ที่รับสัญญาณ WiFi ได้มาด้วย (สถานที่อบรม มีสัญญาณ WiFi) หากมี Air Card ส่วนตัว กรุณานำมาด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการต่ออินเตอร์เน็ตของท่านเอง

================================================================วิทยากร, วิทยากร, วิทยากรฝึกอบรม, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, สัมมนา, บรรยาย, Trainer, Training,
ปรึกษาธุรกิจ (Consulting Services)

 1. การบริหารจัดการธุรกิจ (Management)
 2. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Information Technology)
 4. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
 5. การตลาดโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) 

* รับเขียนบทความ ลงนิตยสาร เว็บไซต์ เว็บบล็อก (Writer)

***********************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น