วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

วิทยากรฝึกอบรมการเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation) ที่ ซีพี ออลล์

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง 

การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
(Business Negotiation)

จัดโดย บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (CP All)
อบรมให้ผู้บริหาร 7-11
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
ที่ ปัญญาธารา กรุงเทพฯ
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560