วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กำหนดการอบรม เรื่อง Social Media Marketing Strategy

Social Media Marketing Strategy

วิทยากร : อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูดเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster
เป็นวิทยากรสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติฯลฯ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรม

24  มิถุนายน 2556
09.00  16.00 น.
** โรงแรมออลซีซันส์ โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร  กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าช่วยจึงจะขยายตลาดได้กว้างขึ้น อีกทั้งยังกระจายการรับรู้ไปได้ทั่วโลก ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง แต่ในประเทศไทยยังมีผู้รู้และใช้อินเตอร์เน็ตในการทำการตลาดและการขายน้อยอยู่เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน จึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ประกอบการที่มองออก โดยริเริ่มใช้ช่องทางนี้ในการตลาดและการขายสินค้าของตน การรู้จักใช้ Social Media ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ทางการตลาดและการขายกำลังเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ

เนื่องจาก ผู้ที่สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการขาย ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจำกัด หลักสูตรดังกล่าวจึงถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึง Internet โดยเฉพาะเรื่อง Social Media อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการตลาดและการขาย อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของตนเองได้

วัตถุประสงค์ 

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ถึงการใช้ Internet รวมถึง Social Media ในการประกอบธุรกิจทั้งทางด้านการตลาดและการขาย
2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถใช้ Social Media ในการทำตลาดและการขายได้
3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริงในการใช้ Social Media

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.    รู้จัก Internet และ Social Media
2.    รู้จักกับเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต  เช่น eBay, Paypal, Affiliate Marketing เป็นต้น
3.    เรียนรู้ Social Media ยอดนิยม เช่น Facebook, Twitter, Blogger, Picasa, Youtube ในการใช้ทำธุรกิจ
4.    การสร้าง Facebook Account และ Fan Page
5.    การตั้งค่าสำหรับ Facebook Fan Page
6.    การสร้าง Twitter Account การตั้งค่า และ การเชื่อมโยง Facebook กับ Twitter
7.    การสร้าง Blog การตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับ Blog การใช้ Blog ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือธุรกิจ
8.    การนำรูปภาพ และ VDO ลงในเว็บ
9.    ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด และ เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการทำตลาดบน Internet
10. เทคนิคการทำให้เว็บติดอันดับต้นๆใน Google Search
11. สรุปคำถามและคำตอบ

** หมายเหตุ  ผู้เรียนควรนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ต่อ Wireless Internet ได้มาในการฝึกอบรมด้วย **

ใบรับรองบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.    ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และ ใช้อินเตอร์เน็ตพื้นฐานเป็น แต่ไม่รู้วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการตลาดและการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Social Media Marketing
2.    ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานการใช้งานด้าน Social Media เช่น Facebook, Twitter, Bloggerเป็นต้น และ ต้องการเรียนรู้การนำมาใช้ในด้านการตลาดและการขาย
3.    ผู้ที่มีเว็บไซต์ของตนเองแล้ว (ทำเอง หรือจ้างคนอื่นทำ) ต้องการเรียนรู้ด้านการใช้ Social Media ในการส่งเสริมการตลาดและการขายของตน
4.    ผู้สนใจทั่วไป โดยควรมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชำระภายใน  24 มิถุนายน 2556
ประเภท
ค่าสัมมนา
VAT 7%
หัก ณ ที่จ่าย 3 %
รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป
3,900.00
273.00
117.00
4,056.00
4,173.00
สมาชิก HIPO
3,700.00
259.00
111.00
3,848.00
3,959.00
พิเศษชำระภายใน 9 มิถุนายน  2556 (โอนเงิน หรือ แฟ็กซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท
ค่าสัมมนา
VAT 7%
หัก ณ ที่จ่าย 3 %
รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป
3,700.00
259.00
111.00
3,848.00
3,959.00
สมาชิก HIPO
3,400.00
238.00
102.00
3,536.00
3,638.00

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้วิธีการชำระเงิน:
1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
โทรสาร  02-615-4479

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น