วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

กำหนดการฝึกอบรมเรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) เชียงใหม่

เรียนเชิญผู้สนใจ รับการฝึกอบรมเรื่อง

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 9-16.30 น.

ที่ ห้องฝึกอบรม M Training ภายในโครงการ Chiang Mai Business Park
114/28 Green Plus 2 ถนน ซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ 1,500 บาท
โอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขากาดสวนแก้ว 
เลขที่บัญชี 5310368286 ชื่อบัญชี มงคล ตันติสุขุมาล

ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร 0817168711 หรือ email: mingbiz@gmail.com

************************************************


การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)


หลักการและเหตุผล
                การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน นับวันคนเราจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้การต่อรองเป็นเครื่องมือในการหาจุดประนีประนอม นอกจากนี้ ธุรกิจเอกชน รัฐบาล ครอบครัว คนทั่วไป ต่างตัดสินใจผ่านขั้นตอนการต่อรองทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าเราทุกคนต้องประสบกับการเจรจาต่อรองกันทุกวัน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนักต่อรองที่ดีได้
การดำเนินธุรกิจก็หลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองไม่พ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สัญญาสำคัญทางธุรกิจ การต่อรองกับผู้ป้อนวัตถุดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบราคาถูก การเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้วงเงินกู้ หรือ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องการ ตลอดจนการเจรจาต่อรองกับผู้แทนลูกจ้าง หรือ สหภาพแรงงาน เป็นต้น  ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช้วิธีการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ หรือผู้เจรจาไม่มีความรู้ในเรื่องการเจรจาต่อรอง ก็มักจะเจรจาต่อรองตามอารมณ์ หรือ พยายามแต่จะเอาชนะกันเท่านั้น ผลสุดท้ายย่อมจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ในแง่ผลประโยชน์ที่ควรจะได้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือ สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลไปอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง การเจรจาต่อรองก็จะเป็นเรื่องของการประสานผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ผลลัพธ์ย่อมนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วย

วัตถุประสงค์
1.             เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการและวิธีการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
2.             เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม
1.             ความหมาย ความสำคัญ และประเภท ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
2.             กระบวนการ หลักการ ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตามหลักสากล
3.             เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจทั่วไป           
4.             เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบ่งตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  - การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการซื้อขาย
  - การเจรจาต่อรองเพื่อการร้องเรียนต่างๆ
  - การเจรจาต่อรองกับบุคคลในวิชาชีพ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  - การเจรจาต่อรองทำสัญญา
  - การเจรจาต่อรองกับลูกจ้างตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์
  - การเจรจาต่อรองกับแหล่งเงินทุน
5.             การเจรจาต่อรองแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และ แบบจีน
6.             การอ่านภาษากาย และ การจับโกหก ในการเจรจาต่อรอง
7.             ฝึกปฏิบัติการการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และ รับฟังคำแนะนำจาวิทยากร

วิทยากร                 . มงคล ตันติสุขุมาล  (MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
                                ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ การพัฒนาศักยภาพบุคคล วิทยากรฝึกอบรม ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
               

กำหนดเวลา
เวลา
หัวข้อ
08.30 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 09.20
แนะนำวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อความคุ้นเคยกัน
09.20 – 10.00
ความหมาย ความสำคัญ และประเภท ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
10.00 – 10.30
กระบวนการ หลักการ ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตามหลักสากล
10.30 10.45
พักดื่มกาแฟและทานของว่าง
10.45 12.00
เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจทั่วไป 
12.00 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15
เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบ่งตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  - การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการซื้อขาย
  - การเจรจาต่อรองเพื่อการร้องเรียนต่างๆ
  - การเจรจาต่อรองกับบุคคลในวิชาชีพ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  - การเจรจาต่อรองทำสัญญา
  - การเจรจาต่อรองกับลูกจ้างตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์
  - การเจรจาต่อรองกับแหล่งเงินทุน
การเจรจาต่อรองแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และ แบบจีน
การอ่านภาษากาย และ การจับโกหก ในการเจรจาต่อรอง
14.15 – 15.00
ฝึกปฏิบัติการการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
และ รับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
15.00 – 15.15
พักดื่มกาแฟ และทานของว่าง
15.15 – 16.15
ฝึกปฏิบัติการการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
และ รับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
16.15 – 16.30
ประเมินผลการฝึกอบรม และ ถ่ายรูปร่วมกัน

 หมายเหตุ: กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าฝึกอบรม
ติดต่อ: โทร 0817168711  email: mingbiz@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น