วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการประเมินเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สรุปผลการประเมินจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น