วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ…พิชิตตลาด AEC

                        กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดสัมมนา “นวัตกรรมทางธุรกิจปรับเปลี่ยนวิธีคิด  เพิ่มตลาด เพิ่มรายได้”  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.30 – 16.30 น.  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั้น 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สนามบินน้ำ  หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน
                         นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีแนวคิดด้านนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับไทยกำลังจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สิ่งที่ภาคธุรกิจจะต้องเผชิญคือการแข่งขันที่รุนแรงจากนักลงทุนและคู่แข่งชาวต่างชาติ ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็น  ต้องค้นหานวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมทางธุรกิจปรับเปลี่ยนวิธีคิด  เพิ่มตลาด เพิ่มรายได้” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตนเอง  ซึ่งกิจกรรมในวันสัมมนาประกอบด้วย  การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย ดร.เสนีย์   สุวรรณดี  รองอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  การบรรยายหัวข้อ “การสร้างตราสินค้าเพื่อต่อยอดนวัตกรรม” โดย ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล  ประธานกรรมการบริหารบริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด  ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ&n bsp; นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและจัดกลุ่มการพัฒนาโดย ดร.วีระพัฒน์  กฤตธนาทิพย์  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดึงบุคลิกและความเป็นตัวเองของสินค้าและบริการมาปรับใช้ให้เหมาะสม  ก่อนสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละธุรกิจ                       ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5158  หรือสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทร.0 2722 9681  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.dbd.go.th  


ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น