วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

พาณิชย์ ตั้งเป้าดัน 3 ธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐาน รองรับตลาด AEC

                         กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตั้งเป้าผลักดันธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ธุรกิจสปา  และธุรกิจร้านอาหารให้สามารถพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภายในปี 2555 เพื่อให้มีความเข้มแข็งก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี  2558  หวังธุรกิจภาคบริการของไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
                          นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า   สินค้าและบริการ  การลงทุน  รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างเสรี จะมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับโครงสร้างทางธุรกิจของประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 98 ของธุรกิจในประเทศ หรือประมาณ 2.8 ล้านราย  และเป็นธุรกิจภาคบริการถึง  9.78 แสนราย ซึ่งธุรกิจบริการเหล่านี้มีศักยภาพ และโอกาสในการขยายตัวสูง  เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่คนไทยมีความได้เปรียบด้านทักษะฝีมือ และกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน  จึงนับเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนอีกประการหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจเหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจภาคบริการของคนไทยมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
                          “ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิก  ได้ตกลงกัน จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558  ซึ่งจะทำให้การแข่งขันทางการค้ามีความเข้มข้นมากขึ้น คู่แข่งมากขึ้น และโอกาสก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน ผมในฐานะที่กำกับดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการโดยตรง  ได้มอบหมายให้ดำเนินการพัฒนา 3 ธุรกิจบริการซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติ  ได้แก่ ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ธุรกิจสปา และธุรกิจร้านอาหาร ให้สามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลภายในปี 2555  เพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพ ได้รับความเชื่อถือ และพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างเข้มแข็ง  โดยกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง  3  สาขาระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม  2555  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร  ให้สามารถประเมินคุณภาพธุรกิจของตนเองได้  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ และต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ หลังจากนั้นจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  ความชำนาญ  และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพของธุรกิจไปให้คำแนะนำปรึกษาในเชิงลึกถึงสถานประกอบการ  เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพให้ธุรกิจมีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากลต่อไป”
                         ทั้งนี้  ผู้ประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ธุรกิจสปา และธุรกิจร้านอาหาร ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 025475954 สายด่วน 1570  หรือ  www.dbd.go.th

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น