วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าไทยเพื่อพักผ่อนได้ 1 ปี

คนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาในประเทศไทยเพื่อพักผ่อนโดยพำนักได้ 1 ปี
(Non-Immigrant Visa "O-A" Long Stay)

สำนักงานหนังสือเดินทาง ประกาศว่าประเทศไทยสามารถตรวจลงตรา หรือ ให้วีซ่า ประเภท Non-Immigrant Visa รหัส "O-A" (Long Stay) ให้ชาวต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อพักผ่อนได้ โดยชาวต่างชาติดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ประเภท "O-A" (Long Stay) มีดังนี้

 1. คนต่างชาติทุกสัญชาติ อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 3. ไม่มีประวัติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทย และ ประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก
 4. ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535)
 5. มีเงินฝาก และ/หรือ เงินได้ หรือ เงินบำนาญ รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
 6. มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาพักผ่อน และไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

สถานที่ยื่นคำร้อง

 คนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส "O-A" (Long Stay) สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย ที่ประเทศที่คนต่างด้าวมีสัญชาติ หรือในประเทศที่มีถิ่นพำนักเท่านั้น

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส "O-A" (Long Stay)

 1. เมื่อคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจคนเข้าเมืองประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส "O-A" เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
 2. เมื่อเดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ และครั้งต่อไปต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ซึ่งสามารถรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเ้ข้าเมือง ณ ท้องถิ่นที่ที่ตนพักอาศัย หรือกรณีที่ไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้รายงานที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่ตนพักอาศัย

วิธีการแจ้ง 90 วัน

 1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง หรือ
 2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง หรือ
 3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้ง คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
 5. กรณีที่เกินกำหนดการเจ้งที่พักอาศัย คนต่างด้าวที่มารายงานตัวจะต้องถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
 6. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

วิธีการแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า (ถึงหน้าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย หรือหน้าที่ได้รับการตรวจลงตราครั้งสุดท้าย)
 2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันแล้ว)
 4. กรอกรายละเอียดในแบบ ตม.47 พร้อมลงรายมือชื่อให้เรียบร้อย
 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วันแล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
 6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซอง และจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง (ตามใบนัด) 7 วัน ทั้งนีคนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด โดยแจ้งตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

ที่มา: วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ 
          ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
          โทร 053 891536-6 โทรสาร 053891534  เว็บไซต์ www. chiangmai.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น