วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

โดย มงคล ตันติสุขุมาล


หลักการ และ เหตุผล


ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา การตลาดได้มีการพัฒนาในยุคต่างๆมาแล้วหลายยุค มีการเชื่อกันว่าผู้ที่จะชนะในการแข่งขันทางธุรกิจคือผู้ที่แข็งแกร่งกว่า ผู้ที่อยู่มาก่อน ผู้ที่เริ่มจากความว่างเปล่า จนกลายเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่จะเข้ามาในตลาด ต้องแข่งขัน แก่งแย่ง เพราะพื้นที่สำหรับคนใหม่มีน้อยลง ความล้มเหลวของสินค้าใหม่ๆที่ผลิตออกสู่ตลาดสูงขึ้นมาก การตลาดจึงมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจ

การตลาดมีการพัฒนาไปหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องของ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix), วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle), ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image), การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting), การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning), การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management),การตลาดเพื่อสังคม(Social Marketing), จริยธรรมทางการตลาด (Marketing Etics), การตลาดอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Internet & E-Business Marketing), การตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing) ตลอดจนถึง การตลาด 3.0 (Marketing 3.0) เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักวิธีการนำมาใช้ประโยชน์ จึงจะสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจ

การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing) จึงเป็นการประมวลหลักการสำคัญๆในการตลาด มาเพื่อการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ หลักการของการตลาด 3.0 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ทางการตลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการด้านการตลาดต่างๆโดยเฉพาะ การตลาดยุคใหม่ ได้แก่ การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ การตลาด 3.0 อันจะนำมาซึ่งความคิดรวบยอดทางการตลาดของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

2. ฝึกฝนทักษะด้านการตลาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อการฝึกอบรม

1. ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของการตลาด

2. หลักการตลาดในยุค การตลาด 1.0 เช่น Marketing Mix, Product Life Cycle, Marketing Segmentation

3. หลักการตลาดในยุค การตลาด 2.0 เช่น Product Differentiation, Positioning, Customer Satisfaction, Customer Relation Management, Service Business Marketing

4. หลักการตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing)

5. อินเตอร์เน็ต และ การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Internet and E-Business Marketing)

6. หลักการของ การตลาด 3.0 Aspiration, Emotional and Human Spirit Marketingวันแรก

เวลา หัวข้อ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 แนะนำวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อความคุ้นเคยกัน

09.20 – 10.00 ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอน ของการตลาด

10.00 – 10.30 หลักการตลาดในยุค การตลาด 1.0

10.30 – 10.45 พักดื่มกาแฟและทานของว่าง

10.45 – 12.00 หลักกรตลาดในยุค การตลาด 2.0

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 การตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing)

14.30 – 15.00 แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง เรื่อง การคิดกลยุทธ์การตลาดนอกกรอบ

15.00 – 15.15 พักดื่มกาแฟ และทานของว่าง

15.15 – 16.30 นำเสนอผลการระดมสมอง ต่อเพื่อนร่วมการฝึกอบรม


วันที่สอง

เวลา หัวข้อ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 ทบทวนความรู้ในวันแรก

09.20 – 10.30 อินเตอร์เน็ต และ การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10.30 – 10.45 พักดื่มกาแฟและทานของว่าง

10.45 – 12.00 การตลาด 3.0

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 การตลาด 3.0 (ต่อ)

15.00 – 15.15 พักดื่มกาแฟ และทานของว่าง

15.15 – 16.00 การตลาด 3.0 (ต่อ)

16.00 – 16.30 ประเมินผลการฝึกอบรม และ ถ่ายรูปร่วมกัน

หมายเหตุ: กำหนดการณ์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทร 0817168711 หรือ email: mingbiz@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น