วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สาระสำคัญของ พรบ ควบคุมอาคาร


พระราชบัญญติควบคุมอาคาร มีรายละเอียดดังนี้


กฎกระทรวง พ.ศ.2548 กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวม 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง (สูงกว่า 23 เมตรขึ้นไป)

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่อาคารมากกว่า 10000 ตารางเมตรขึ้นไป)

3. อาคารชุมนุมคน (ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป)

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2000 ตารางเมตรขึ้นไป

8. อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

* ทั้งนี้ อาคารทั้ง 9 ประเภท ต้องถูกตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550


สำหรับอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับการผ่อนผันเรื่องกำหนดเวลาการตรวจสอบคือ

1. กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555

2. กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2553ซึ่งการตรวจสอบจะต้องกระทำโดย “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นหลัก การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบใหญ่ ให้กระทำทุกระยะ 5 ปี

2. การตรวจสอบประจำปี ให้กระทำในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจำทุกปี

ซึ่งท่านเจ้าของอาคารข้างต้น หรือ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของป้ายขนาดใหญ่ ต้องส่งรายงานการตรวจสอบที่ออกให้โดยผู้ตรวจสอบอาคาร แก่เทศบาลท้องถิ่น ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม ของทุกปีตามกฎหมาย


ติดต่อผู้ตรวจสอบอาคารรับอนุญาต : โทร 0817168711 email: mingbiz@yahoo.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น