วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติวิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล

ประวัติวิทยากร
มงคล ตันติสุขุมาล
(วิทยากรฝึกอบรม ธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาด การขาย กฎหมาย คอมพิวเตอร์)

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร Micro-MBA: ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Builder and Design) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Therapist) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร การฝึกพูดตามหลักสูตรและแนวการฝึกพูดสากล Toastmaster International, USA. (12 รางวัลนักพูดดีเด่น)
 • สัมฤทธิบัตร สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 48 จากสภาทนายความ

คุณวุฒิ อื่นๆ
 • ใบอนุญาตเป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)” สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร จากสภาวิศวกร
 • ใบอนุญาตเป็น "ทนายความ" จากสภาทนายความ
 • ใบรับรอง “ ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager)” จากกระทรวงสาธารณสุข
 • ใบอนุญาตเป็น “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ให้บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ)” จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 • ใบอนุญาตเป็น “ ผู้ตรวจสอบอาคาร ” จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • ใบอนุญาตเป็น "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์" จาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • รับอนุญาตเป็น "ที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรม" จาก กระทรวงอุตสาหกรรม


ประสบการณ์ทำงาน

 • วิทยากรฝึกอบรม ประสบการณ์กว่า 20 ปี 
 • ผู้แต่งหนังสือเรื่อง "ธุรกิจเครือข่าย จากวิธีคิด สู่วิธีทำ",  "การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)" และ "พื้นฐานธุรกิจ..อยากรวยต้องรู้"
 • ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www. TrainingThai.info; www. icenewshop.com
 •  Spa Manager Gentle Facial Spa
 •  General Manager บริษัท เชียงใหม่รวมทุนการแพทย์ จำกัด (กุลพัฒน์การแพทย์)
 • อาจารย์พิเศษ/ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ (Part Time)
 • อาจารย์พิเศษ/ภาควิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ (Part Time)
 • Branch Manager บริษัท ชินบรอดแบนด์ อินเตอร์เนต (ประเทศไทย) จำกัด
 • Marketing Specialist บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
 • Project Engineer บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียน นิติพนคอมพิวเตอร์ จ. เชียงใหม่
 • Engineer บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
 • System Engineer บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


* ประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรมกว่า 20 ปี ให้องค์กรต่างๆ (ดูท้ายรายการ)

ปัจจุบัน:  วิทยากรอิสระ, นักเขียน และ ที่ปรึกษาธุรกิจ
(วิทยากร ฝึกอบรม เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพ ศิลปะการขาย การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ฯลฯ )

หัวข้อบรรยาย ฝึกอบรม
 • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Art of Public Speaking)
 • การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง (Teamwork and Conflict Management)
 • กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
 • พื้นฐานธุรกิจ SMEs อยากรวยต้องรู้ (Basic Business Concept for SMEs)
 • การจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Plan)
 • พัฒนาศักยภาพ ปลุกพลังสู่จุดสูงสุดด้วย NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ศิลปะการขาย (Art of Selling)
 • การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในงานขาย (Motivation for Sales)
 • การพูดจูงใจสำหรับผู้นำ (Convincing Techniques for Leadership)
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique)
 • เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)
 • ศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์ (Art of Online Media Writing and Answer)
 • อินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Internet and eCommerce)
 • กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
 • กลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียร์ (Social Media Marketing)

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรมกว่า 20 ปี ให้องค์กรต่างๆ เช่น
 • Topica Edu Mall เรื่อง การตลาดแบบเป็นตัวแทนโฆษณาออนไลน์ (Affiliate Marketing) : บรรยายระบบ eLearning
 • บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (CP ALL) เรื่อง การเจรจาต่อรองธุรกิจเชิงลึก (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) และ เรื่อง การเจรจาต่อรองธุรกิจ (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)
 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค (เชียงราย) เรื่อง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข (จัด 5 รุ่น)
 • สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (ศูนย์เชียงใหม่,ลำปาง) เรื่อง เทคนิคการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เรื่อง Digital Marketing สำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ
 • สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (ศูนย์เชียงใหม่,ลำปาง) เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษกับการทำงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามพื้นที่ชายแดน เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
 • สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนสถาบันฯไปเป็นวิทยากรเรื่อง Knowledge Management (KM) ในงาน KM Road Show ของกรมสรรพสามิต ที่จังหวัด เชียงใหม่ พัทยา
 • แกรนด์เด็นท์เด็นทัลคลินิก เชียงใหม่ เรื่อง การทำงานเป็นทีมและการทำงานอย่างมีความสุข
 • สำนักงานสุขภาพที่ ร่วมกับมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย โครงการอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Leadership Challenge for Health Leader) อบรมผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ 22-26 มิ..2558 เรื่อง การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
 • SCG Logistic Management Co.,Ltd.เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) (จัด รุ่น)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. และ Software Park(โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี ปี 2558)  1 เม..58 และ 14 - 15 ..58 เรื่อง การจัดทำแผนการตลาด (Marketing Strategies Planning) และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด
 • อบรมกลุ่มนักธุรกิจลำพูน เรื่อง กฎแห่งการคิด พิชิตความสำเร็จ (28 เม..58)
 • การอบรมเพาะบ่มผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเชิงนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดโดย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่โรงแรมลัษณะวรรณเชียงราย 9-13 ..2558 เรื่อง การเจรจาการค้า
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการเจรจาต่อรองเพื่อให้งานสำเร็จ
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (..2557)เรื่อง การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Happy Teamwork)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)เรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
 • กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ OTOP น่าน จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับ หจก.สุดฟ้าสยาม เรื่อง การสร้างความประทับใจและสร้างแรงดึงดูดในด้านบุคลิกภาพแก่ลูกค้า
 • บริษัท พาต้า เคมีคอล แอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด เรื่อง เทคนิคการขาย และ การนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง Internet and Social Media Marketing (จัด 2 รอบ)
 • บริษัท โทเทิลแอ็กเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC เรื่อง ศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสือออนไลน์ (จัด 2 รอบ)
 • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เรื่อง ศิลปะการบริการ การจูงใจ การเจรจาต่อรองและประสานงานกับลูกค้า (จัด 2 รอบ)
 • Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. (โรงงานผลิตรถยนต์ Ford และ Nissan) เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
 • บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking Activities)
 • บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ศิลปะการบริการ การจูงใจ การเจรจาต่อรองและประสานงานกับลูกค้า 
 • บริษัท นานมี อินเตอร์เทรด จำกัด เรื่อง ศิลปะการขายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Selling)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ เรื่อง การบริการงานคุณภาพในสถานประกอบการ (TQM, ISO)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง เทคนิกการเจรจาต่อรอง นำหรับงานก่อสร้าง 7-11
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดซื้อ
 • กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าในโครงการ OPOP (One Province One Product) เชียงใหม่   เรื่อง การส่งเสริมและการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OPOP ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์    จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 • บริษัท เฟรมไลน์ โปรดักส์ จำกัด เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้วยความคิดเชิงบวก
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies) ให้ลูกค้า บสย. ที่จังหวัด พิษณุโลก นครสวรรค์ สงขลา นครศรีธรรมราช อยุธยา กาญจนบุรี (จัด 6 รอบ)
 • Pacific Sales Management Center เรื่อง การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในงานขาย (Motivation for Sales)
 • Petro Vietnam Oil Lao Co., Ltd.  เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
 • บรรยายให้ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ลำปาง จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
 • บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)                              เรื่อง การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง (จัด 5 รอบ) 
 • บริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เรื่อง Internet and Social Media Marketing
 • บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซาท์แทนซี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เอชอาร์ดี เทรนนิ่งพลัส จำกัด  เรื่อง Internet and Social Media Marketing
 • กลุ่มนักธุรกิจในกรุงเทพฯ เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
 • กลุ่มนักธุรกิจในเชียงใหม่ เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจสำหรับงานวิศวกรรม
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies) (ทุกปี ปีละ 4 รุ่น)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และ สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว สู่ภาครัฐอย่างยั่งยืน
 • Hexa Ceram Co., Ltd. (Dental Lab)    เรื่อง การสร้างแบรนด์ และ การทำงานเป็นทีม  
 • DENSO (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • OCG Learning Center เวียงจันทน์ ประเทศลาว  (ประมาณเดือนละครั้ง) เรื่อง
         กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Strategy for Business Negotiation),
         การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง (Teamwork and Conflict Management)

         ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking)
         จิตวิทยาการบริหารพฤติกรรมองค์กร (Organization Behavior Management)

         การประชุม และ การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting and Communicating Organization)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ เรื่อง การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง
 • สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce)
 • บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด เชียงใหม่ วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง บุคลิกภาพที่ดี และ การทำงานเป็นทีม
 • บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ Prompt Solution Co., Ltd. (Brain Asset) กรุงเทพฯ
 • วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง เพิ่มเติมศักยภาพตนเองเพื่อมุ่งสูความสำเร็จของการทำงาน ด้วยการสั่งจิต NLP: Neuro-Linguistic Programming
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ วิทยากร เรื่อง คิด และ ทำเพื่อความสำเร็จ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร เรื่อง คิด และ ทำเพื่อความสำเร็จ
 • คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร เรื่อง การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีของวิศวกร
 • สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ วิทยากร เรื่อง ธุรกิจสุขภาพล้านนายังสบายดีอยู่หรือ
 • บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซาท์แทนซี่ จำกัด (กรุงเทพฯ) วิทยากร เรื่อง ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อบรมผู้ประกอบธุรกิจสปาและนวดแผนไทย วิทยากร เรื่อง การดำเนินธุรกิจสุขภาพอย่างมืออาชีพ
 • บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
 • โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีสู่การบริการที่น่าประทับใจ
 • สถานีวิทยุ FM 108.75 เชียงใหม่ วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง ศิลปะการขายโฆษณารายการวิทยุ
 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและธุรกิจ WMT เชียงใหม่ วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การตลาดเชิงรุก, หัวใจของงานบริการ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ วิทยากรฝึกอบรมให้มัคคุเทศก์ เรื่องศิลปะการพูด
 • วิทยากรอิสระ มหาวิทยาลัยต่างๆ, สถานีวิทยุ, สโมสรโรตารี่, สโมสรฝึกพูด, บริษัทเอกชนต่างๆ ฯลฯ

กิจกรรมทางสังคม
 • ประธานรุ่นนักศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ อบรมประสบการณ์วิชาชีพ มสธ.2/56
 • กรรมการอำนวยการพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ (Data Ware House) ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) แต่งตั้งโดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • ตัวแทนนักธุรกิจเชียงใหม่ เดินทางร่วมกับคณะหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเจรจาธุรกิจบริการสุขภาพ ที่ประเทศสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 27 มิย.-1กค.55
 • อนุกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554-2555
 • กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551-2558
 • เลขานุการ โครงการจัดประชุมแพทย์นานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
 • ผู้ประสานงาน งานรักษ์สุขภาพ'49 (Chiang Mai Health Hub and Beauty Expo'06)
 • อุปนายก สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2548
 • ประธานรุ่น มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2548

* ให้บริการ วิทยากร ฝึกอบรมสัมมนา การท่องเที่ยวเชิงการฝึกอบรมสัมมนา ทั่วประเทศไทย
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย กรุงเทพฯ นนทบุรี ระยอง พัทยา ภูเก็ต กระบี่ และทั่วประเทศ)

* ติดต่อวิทยากรฝึกอบรมสัมมนา: โทร 0817168711  Line: mtraining ; email: mingbiz@gmail.com


***************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น