วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิทยากร การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

วิทยากร เรื่อง 

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (รุ่นที่ 4)

ที่ PTT Global Chemical จังหวัดระยอง 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560
โดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711


วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วิทยากร Win-Win Negotiation ที่ PTT Global Chemical ระยอง

วิทยากรเรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Win-Win Negotiation) รุ่นที่ 3
ที่ศูนย์ฝึกอบรมของ PTT Global Chemical ระยอง

จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA: Thailand Management Association)
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560
โดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711

วิทยากรเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรเรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
ที่โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560


วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กลยุทธ์การวางแผนการตลาดในโลกยุคดิจิทัล

วิทยากรเรื่อง 

กลยุทธ์การวางแผนการตลาด ในโลกยุคดิจิทัล

จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
The Thai Institute of Banking and Finance Association (TIBFA)

ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท24 
วันที่ 18 มี.ค.2560 

วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
www.TrainingThai.info


วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

วิทยากรฝึกอบรมการเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation) ที่ ซีพี ออลล์

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง 

การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
(Business Negotiation)

จัดโดย บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (CP All)
อบรมให้ผู้บริหาร 7-11
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
ที่ ปัญญาธารา กรุงเทพฯ
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560